กต.ตร.สภ.บุ่งคล้า

โครงสร้าง

คณะกรรมการติดตามการบริหารงานตำรวจระดับสถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า

( กต.ตร.สภ.บุ่งคล้า ) 

ลำดับ
ชื่อ      สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
( 1.)กต.ตร.โดยตำแหน่ง
1
พ.ต.อ.บพิธ
พิมายนอก
ผกก.สภ.บุ่งคล้า
กรรมการ
2
พ.ต.ท.เจษฎา
กายะ
รอง ผกก.ป.ฯ
กรรมการ
3
พ.ต.ท.ประพันธ์
หล้าวงศ์
พงส.(สบ.3)ฯ
กรรมการ
4
พ.ต.ท.สาโรจน์
ภมร
รอง ผกก.สส.ฯ
กรรมการ/55
5
พ.ต.ต.ศักดิ์ชัย
ชลเพชร
สวป.ฯ
กรรมการ/54
6

ร.ต.ต.เชวง

บุญเรือน รอง สวป.ฯ กรรมการ/55
( 2 )กรรมการจากการเลือก
 ก.ข้าราชการประทวน
7
ด.ต.ชูศักดิ์
ดอนเกิด
ผบ.หมู่ (ป) ฯ
กรรมการ/53
ข. ส่วนท้องถิ่น/ปกครอง
8
นายมนตรี
ถ้ำเล็บมือ
นายก อบต.หนองเดิ่น
กรรมการ/55
9
นายปัญญา
เภ้าสร้อย
กำนัน ต.หนองเดิ่น
กรรมการ/53
ค. ประชาชน
10
ด.ต.วิเชียร
ชัยสิทธิ์
ข้าราชการบำนาญ
กรรมการ/55
11
นายวีระพล
ริกำแง
กำนัน ต.บุ่งคล้า
กรรมการ/55
12
นายประมวล
ทองขาว
ผญบ.หนองคังคา
กรรมการ/53
13
นายไพรวัลย์
ผลจันทร์
ประชาชน
กรรมการ/55
14
นายบุญรวม
พรมอารักษ์
ประชาชน
กรรมการ/55
15
นายวิรันต์
บุญหงษ์
รอง ผอ.รร.บุ่งคล้านคร
กรรมการ/55
( 3 )กรรมการจากการคัดเลือก 
ก. ประชาชน
16
นายพุฒ
สุวรรณพรม
กำนัน ต.โคกกว้าง
กรรมการ/55
17
นายสนุก
พรมจันทา
ผญบ.โนนไพศาล
กรรมการ/55
18
นายอำพร
แสวงดี
ผญบ.โคกกว้าง
กรรมการ/55
ข. ข้าราชการอื่น/ลูกจ้าง 
19
นายมนัส
โคตสี
ผญบ.ท่าส้มโฮง
กรรมการ/55
20
นายไพรวัลย์
ผิวไธสงค์
นายก อบต.โคกกว้าง
กรรมการ/55
21
นายนริศ
อาจหาญ 
นายก อบต.บุ่งคล้า
กรรมการ/55
เลขานุการ
22
ร.ต.อ.วีระศักดิ์
พลเพชร
สว.อก.ฯ
เลขานุการ/55
23
ด.ต.แก้วฟ้า
มูลเพีย
ผบ.หมู่ (ป)ฯ
ผช.เลขานุการ/52
24
ส.ต.อ.ประยูร 
สง่าดี 
ผบ.หมู่ (ป)ฯ 
ผช.เลขานุการ/54 

 คณะกรรมการติดตามการบริหารงานตำรวจระดับสถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า

( กต.ตร.สภ.บุ่งคล้า  ชุด 2 )

ปีงบประมาณ  2556   ลงวันที่  6   มีนาคม   2556

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นายปัญญา เภ้าสร้อย กำนัน ต.หนองเดิ่น 083 286 8114 ประธาน กต.ตร.สภ.ฯ
2 พ.ต.อ.สมาน ศรีสันต์ ผกก.สภ.บุ่งคล้า 081 954 2230 รองประธานฯ คนที่ 1
3 นายวิรัน บุญหงษ์ รอง ผอ.รร.บุ่งคล้านคร 081 261 5600 รองประธานฯ คนที่ 2
4 พ.ต.ท.เจษฎา กายะ รอง ผกก. ป.ฯ 081 754 8621 กรรมการ
5 พ.ต.ท.ประพันธ์ หล้าวงศ์ พงส.(สบ.3)ฯ 087 218 3280 กรรมการ
6 พ.ต.ท.สาโรจน์ ภมร รอง ผกก.สส.ฯ 080 725 9990 กรรมการ
7 พ.ต.ต.ศักดิ์ชัย ชลเพชร สวป.สภ.บุ่งคล้า 084 858 5879 กรรมการ
8 ร.ต.ต.เชวง บุญเรือน รอง สวป.ฯ 083 534 5782 กรรมการ
9 นายยงยุทธ หนองเหล็ก ปลัดอำเภอบุ่งคล้า 087 227 0445 กรรมการ
10 นายมนตรี ถ้ำเล็บมือ นายก อบต.หนองเดิ่น 087 867 6327 กรรมการ
11 ด.ต.วิเชียร ชัยสิทธิ์ บุ่งคล้าเหนือ - กรรมการ
12 นายวีระพล ริกำแง กำนัน ต.บุ่งคล้า 0862364358 กรรมการ
13 นายประมวล ทองขาว ผญบ.หนองคังคา 080 742 4834 กรรมการ
14 นายไพรวัลย์ ผลจันทร์ บ้านขามเปี้ย 087 229 3681 กรรมการ
15 นายบุญรวม พรมอารักษ์ บ้านบุ่งคล้าเหนือ 086 104 5763 กรรมการ
16 ด.ต.ชูศักดิ์ ดอนเกิด ผบ.หมู่ (ป) ฯ 084 791 7804 กรรมการ
17 นายพุฒ สุวรรณพรม กำนัน ต.โคกกว้าง 086 230 6638 กรรมการ
18 นายสนุก พรมจันทา ผญบ.โนนไพศาล 090 583 5113 กรรมการ
19 นายอำพร แสวงดี ผญบ.โคกกว้าง 087 224 1464 กรรมการ
20 นายมนัส โคตสี ผญบ.ท่าส้มโฮง 084 401 1944 กรรมการ
21 นายไพรวัลย์ ผิวไธสงค์ นายก อบต.โคกกว้าง 080 197 5635 กรรมการ
22 นายนริศ อาจหาญ นายก อบต.บุ่งคล้า 081 545 3017 กรรมการ
23 ร.ต.อ.วีระศักดิ์ พลเพชร สว.อก.ฯ 088 742 9294 กรรมการ/ เลขา
24 ด.ต.แก้วฟ้า มูลเพีย ผบ.หมู่ (ป) ฯ 086 852 0312 กรรมการ/ ผช.เลขา
25 ส.ต.อ.ประยูร สง่าดี ผบ.หมู่ (ป) ฯ 087 234 5901 กรรมการ / ผช.เลขา
26 น.ส.สิริพร คงสมบัติ อาจารย์ รร.บุ่งคล้านคร - ผู้ช่วย..เลขา..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>